Aktualności

Przesłanie zawiadomień o rozpoczęciu budowy

30 kwietnia 2017 r.

W miesiącu kwietniu (24.04) br. Wykonawca przesłał, do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego oraz do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana

25 marca 2017 r.

Wojewoda wielkopolski, w dniu 24 marca 2017r., decyzją nr 69/17 udzielił pozwolenia na budowę obejmującą ,,Przebudowę (modernizację) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Czerwonak’’.


Wniosek o pozwolenie na budowę złożony

7 marca 2017 r.

Wykonawca złożył, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wniosek o pozwolenie na budowę dot. zadania inwestycyjnego: „Przebudowa (modernizacja) SE 220/110 kV Czerwonak”.


Decyzje dot. kanalizacji deszczowej

28 lutego 2017 r.

W miesiącu lutym br., wojewoda wielkopolski wszczął postępowanie i wydał Decyzję nr 41/17, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji odprowadzania wód deszczowych z terenu stacji.


Wojewoda i Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydają decyzje

31 stycznia 2017 r.

W miesiącu styczniu wojewoda nadał ostateczność decyzji nr 283/16 z dnia 09.11.2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Marszałek Województwa Wielkopolskiego nadał zaś ostateczność decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.


Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana

10 listopada 2016 r.

W dniu 9 listopada wojewoda wielkopolski zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dot. modernizacji SE 220/100 kV Czerwonak.


Decyzja o ULICP prawomocna

31 października 2016 r.

W miesiącu październiku wojewoda wielkopolski zatwierdził projekt budowlany oraz nadał ostateczność decyzji o ULICP (Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego).


Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożony

20 września 2016 r.

Wykonawca złożył, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 82 ust. 3, pkt 5a ustawy Prawo budowlane, wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w spawach obiektów i robót budowlanych w zakresie dotyczącym modernizacji SE 220/110 kV Czerwonak.


Kontynuacja prac planistycznych

31 sierpnia 2016 r.

W miesiącu sierpniu kontynuowane były prace związane z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń. Wykonawca przesłał, do Inżyniera Kontraktu, m.in. wniosek dot. budowy budynku technologicznego.