Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny?

Krajowy System Elektroenergetyczny, w skrócie KSE, to sieć połączonych ze sobą linii i stacji elektroenergetycznych, które służą dostarczeniu energii elektrycznej od wytwórcy do wszystkich regionów kraju.

 

Co to jest i jak działa stacja elektroenergetyczna?

Stacje elektroenergetyczne są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze straty energii podczas jej przesyłu. W systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomów napięć, a energia, za pośrednictwem stacji wysokich napięć trafia do sieci dystrybucyjnych (mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej stąd do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich jak zakłady przemysłowe, szkoły, szpitale i gospodarstwa domowe.

 

Dlaczego stacje energetyczne są modernizowane?

Stacja Czerwonak, podobnie jak wiele innych stacji elektroenergetycznych została wybudowana w latach 70-tych. Modernizacja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które z wiekiem się zużywają. Obecnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują wiele inwestycji, dotyczących zarówno stacji elektroenergetycznych, jak i linii energetycznych, których celem jest rozbudowa i unowocześnienie systemu przesyłowego, a finalnym efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa i pewności zasilania w energię elektryczną.

 

Czy polski system połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów?

Tak. Krajowy System Elektroenergetyczny połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów m. in. krajów Unii Europejskiej. Współpraca z systemami energetycznymi innych krajów, pozwala nie tylko na międzynarodową wymianę energii elektrycznej, lecz przede wszystkim zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z zagranicy, w przypadku np. wystąpienia poważnej awarii w systemie.

 

Czy po modernizacji teren stacji powiększy się?

Nie, stacja będzie funkcjonować na tym samym terenie, co obecnie.

 

Czy jest możliwa likwidacja stacji lub jej przeniesienie w inne miejsce?

Nie. Stacja Czerwonak jest trwałym elementem KSE. Jej likwidacja lub przeniesienie groziłoby utratą stabilności dostaw energii w całym regionie. Przedsięwzięcia przenoszenia stacji w inne miejsca byłoby nieuzasadnione ekonomicznie i powodowało konieczność przebudowywania setek kilometrów linii energetycznych. Takie działania mogłyby narażać odbiorców na przerwy w dostawach energii elektrycznej.

 

Kto będzie realizował Inwestycję?

Inwestycję będzie realizowała firma ELTEL Networks Energetyka S.A. ELTEL to doświadczony i ceniony dostawca kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Firma powstała w wyniku połączenia w jedną spółkę trzech wiodących wykonawców w branży budownictwa elektroenergetycznego, firm ELTEL Networks z Olsztyna, Rzeszowa i Torunia. Atutami firmy są: ponad 50-letnie doświadczenie w realizacji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, własne Centrum Szkoleniowe – unikalny w skali europejskiej nowoczesny poligon szkoleniowy dla monterów pracujących na liniach napowietrznych WN, Biura Projektowe w Olsztynie, Rzeszowie i Toruniu, wyszkoleni monterzy i profesjonalna kadra techniczna zarządzająca projektami, doświadczony zespół do obsługi administracyjno-prawnej inwestycji, profesjonalny sprzęt i baza transportowa, własne magazyny i warsztaty, Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy i Środowiskiem, certyfikowany na zgodność z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

 

Z jakich funduszy jest finansowana modernizacja stacji?

Modernizacja stacji finansowana jest ze środków własnych PSE S.A., spółki Skarbu Państwa, która jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

 

Jak długo potrwa modernizacja?

Modernizacja stacji Czerwonak ma potrwać do kwietnia 2018 r. Wykonawca dołoży starań, aby prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.

 

Czy w trakcie modernizacji będą wyłączenia prądu?

Modernizacja stacji nie będzie powodowała przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych.

 

Czy przebudowywane będą też linie energetyczne przy stacji?

Nie, linie nie będą przebudowywane. Natomiast w tym miejscu warto zauważyć, że w ramach modernizacji stacji Czerwonak zostanie wymieniony przewód odgromowy AFL na przewód odgromowy skojarzony ze światłowodem OPGW 48J linii 220 kV Czerwonak-Pątnów oraz linii 220 kV Czerwonak-Plewiska. Prace te będą miały charakter wyłącznie eksploatacyjny i przeprowadzone zostaną w roku 2017. Wymiana przewodu odgromowego na nowy przewód OPGW służyć będzie utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy linii.

 

Jak duży będzie zakres prac związanych z remontem?

Zadanie modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Czerwonak Wykonawca ma zrealizować kompleksowo, co w pierwszym okresie oznacza konieczność uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych i pozwoleń a w drugim etapie – właściwe prace budowlane i remontowe. Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w broszurze informacyjnej oraz na oraz na podstronie Zakres prac.

 

Jak można się skontaktować z Wykonawcą prac?

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania, uwagi czy wiadomości można również przekazywać poprzez formularz kontaktowy na stronie www.stacjaczerwonak.pl lub skontaktować się z rzecznikiem inwestycji pod nr telefonu: + 48 502 175 301.

 

Jak stacja działa na środowisko?

Stacje i linie elektroenergetyczne są stałym elementem współczesnego świata. Podobnie jak w przypadku linii napowietrznych, przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu stacji elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. W odniesieniu do istniejących obiektów, właściwe do tego instytucje nie stwierdziły przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, magnetyczne, jak i norm dotyczących hałasu.

 

Czy modernizacja jest bezpieczna, czy nie zwiększy się np. pole magnetyczne?

W bezpośrednim otoczeniu stacji nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Po zakończeniu modernizacji przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami.

 

Co stanie się z urządzeniami, które zostaną zdemontowane?

Urządzenia demontowane i wszelkie odpady powstałe w wyniku modernizacji Wykonawca prac zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.

 

Czy mieszkańcy naszej gminy będą mieli jakieś korzyści z tej modernizacji?

Zmodernizowana stacja elektroenergetyczna Czerwonak zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminie Czerwonak, powiecie poznańskim i mieście Poznań oraz w całym województwie wielkopolskim, a także wpłynie na poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

Czy po modernizacji teren stacji powiększy się?

Nie, stacja będzie funkcjonować na tym samym terenie, co obecnie.

 

Kto decyduje o zlokalizowaniu stacji w danym miejscu?

Lokalizację stacji i linii planują doświadczeni inżynierowie PSE S.A. Planowanie stacji i linii jest konieczne, aby zapewnić stabilne działanie systemu i wykonywane jest na podstawie analizy zapotrzebowania regionu/obszaru w energię elektryczną.

 

Czy przebywanie w pobliżu stacji jest bezpieczne?

Jak pokazują liczne przykłady, grunty otaczające stacje elektroenergetyczne są wykorzystywane pod uprawy rolne czy hodowlę zwierząt. Przy wielu stacjach znajdują się budynki mieszkalne. Stacje są tak zaprojektowane, aby poza ich terenem przebywanie ludzi i zwierząt było całkowicie bezpieczne.

 

Czy na teren stacji elektroenergetycznej można wejść i ją obejrzeć?

Na stację elektroenergetyczną można wejść jedynie za specjalnym pozwoleniem wydawanym przez PSE. Stacja jest monitorowana i niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren. Pamiętać należy, że nie można dotykać urządzeń infrastruktury stacyjnej.

 

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców?

Modernizacja stacji elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko w bardzo niewielkim stopniu. W przypadku tego rodzaju inwestycji, możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Lokalizacja stacji Czerwonak powoduje jednak, że zwiększony ruch, z uwagi na położenie stacji w bezpośredniej bliskości trasy o dużym natężeniu ruchu, nie będzie nawet zauważalny.

 

Czy modernizacja stacji Czerwonak będzie wymagała ustanowienia służebności przesyłu?

Nie, podczas modernizacji nie będą przebudowywane żadne linie elektroenergetyczne i w związku z tym nie będzie potrzeby ustanawiania służebności przesyłu.