Zakres prac

Modernizacja stacji 220/110 kV Czerwonak jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Celem modernizacji jest poprawa bezpieczeństwa i pewności zasilania, m.in. poprzez dostosowanie rozdzielni 220 kV do pracy w układzie H5. Zostanie częściowo wymieniona aparatura pierwotna, całość obwodów wtórnych oraz nastąpi dostosowanie rozdzielni do standardów PSE S.A. Dodatkowo, w ramach zadania zostanie wymieniony przewód odgromowy AFL na przewód odgromowy skojarzony ze światłowodem OPGW 48J linii 220 kV Czerwonak-Pątnów oraz linii 220 kV Czerwonak-Plewiska. Po zakończeniu modernizacji stacja będzie funkcjonowała bez stałej obsługi ruchowej, ze zdalnym sterowaniem i nadzorem z ośrodków dyspozytorskich Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM) i Obszarowej Dyspozycji Mocy (ODM) oraz z centrów nadzoru eksploatacyjnego CN i RCN.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje w szczególności:

 • opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,
 • uzyskanie wszystkich opinii, zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych zgód i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnego z jego przeznaczeniem po zrealizowaniu prac, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja wszystkich wymagań wynikających z uzyskanych decyzji,
 • pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod modernizację stacji wraz z wyburzeniem istniejących budynków, w tym zakup w swoim imieniu i następnie zbycie na rzecz Zamawiającego gruntu pod modernizację stacji,
 • rozbudowę rozdzielni w technologii napowietrznej, budowę obiektów pomocniczych, w tym budynku technologicznego, wykonanie zadań w obiektach związanych, wraz z kompletnymi dostawami urządzeń, aparatury, konstrukcji i innych niezbędnych materiałów, przeprowadzenie sprawdzeń pomontażowych, odbiorów i uruchomień,
 • budowę systemów i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie dotyczącym stacji sąsiednich (SE Plewiska, SE Pątnów), przewodów OPGW niezbędnych dla realizacji łączy telezabezpieczeń i potrzeb dyspozytorskich, odpowiednio dla procesu rozbudowy stacji,
 • dostawę kompletu wymaganych urządzeń, aparatów i systemów, konstrukcji wysokich i wsporczych oraz innych materiałów i osprzętu niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia,
 • wymianę przewodu odgromowego AFL na OPGW 48 J linii 220 kV Czerwonak-Pątnów oraz linii 220 kV Czerwonak-Plewiska,
 • wprowadzenie kabli światłowodowych i zakończenie ich w odpowiednich szafach ODF na każdym z końców linii (na terenie SE Czerwonak, SE Plewiska oraz SE Pątnów),
 • demontaże, utylizację aparatury, urządzeń i materiałów,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji stacji,
 • uporządkowanie i niwelację terenu.

Inwestycja ma potrwać do 18 kwietnia 2018 r.